Verzekeringen

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid voor de Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren die lid zijn van BIB.Co

Het Belgische Instituut van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren heeft, in samenwerking met een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar een nieuw collectief contract op punt gesteld en dat erkend wordt als toonaangevend op de markt, t.o.v. bestaande voorgestelde dekkingen.

Hierna volgen de specificiteit van deze waarborgen en verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn.

1. Welke zijn de verplichtingen van de verzekerden in geval van verandering in hun werkzaamheden mogelijks een invloed zou kunnen hebben op de premie?

Onmiddellijk de makelaar verwittigen.

Algemeen e-mailadres: infoline@maxel.be
Dhr. Poncelet Baudouin: baudouin.poncelet@maxel.be: 010/23 84 21
Staquet Alexandra: alexandra.staquet@maxel.be: 010/23 00 89

2. Wie is de polishouderschrijver?

Het Belgische Instituut van Veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (BIB.Co) (verzekeringsnemer) afgesloten bij Amlin voor rekening van haar leden (verzekerden) door bemiddeling van makelaar Maxel nv Verzekeringen.

3. Wie is door deze polis verzekerd? Zijn door deze polis verzekerd (onder voorbehoud van betaling van de premies en lidgelden):

3.1 De natuurlijke rechtspersonen die als zelfstandig de activiteit van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren uitvoeren en die leden zijn van van BIB.CO. Als lid wordt automatisch de toetreding aan de huidige polis verworven.

3.2 De vennootschappen en verenigingen waarvan het maatschappelijke doel (onder meer) de beroepswerkzaamheden als coördinator inhouden, en waarvan de vennoten gelast met het dagelijkse beheer coördinatoren en leden zijn van BIB.CO.

4. Welk zijn de verzekerde werkzaamheden?

4.1 De activiteiten van de coördinators op basis van:

” Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 gewijzigd door het KB van 19 januari 2005, 22 maart 2006, 17 mei 2007;
” De Europese Richtlijn 92/57/CEE van 24 juni 1992;
” De wet van 4 augustus 1996;
” De expertise opdrachten.

 

4.2 De algemene werkzaamheden, en onder meer:

” Risico-evaluatie opdrachten;
” Het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen die gebruikt zullen worden tijdens de werken;
” Het houden van een coördinatie dagboek, en het opstellen van de hieruit voortvloeiende verslagen;

” Het opstellen van postinterventiedossiers (PID);
” De analyse van de offertes inzake veiligheid;
” De organisatie van coördinatievergaderingen voor veiligheid en gezondheid tijdens het verwezenlijken van het bouwwerk

” Werfbezoeken;
” De aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het postinterventiedossier, en van het onderzoek van de bijzondere plannen van veiligheid en gezondheid van de bedrijven en de diverse onderaannemers

5. Voorwerp van de verzekeringspolis

5.1 Beroepsaansprakelijkheid:

  1. a) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als extracontractueel, voor lichamelijke, stoffelijke of onstoffelijke schade toegebracht aan derden tijdens de verzekerde activiteiten, hetzij door de verzekerden hetzij door hun medewerkers, stagairs die leden zijn van hun personeel en, in het algemeen, door alle personen waarvoor de verzekerden burgerlijk aansprakelijk zijn, en voortspruitend uit:

o vergetelheid, nalatigheid, laattijdigheid, vergissing, verzuim;
o verlies, diefstal of verdwijning van documenten, plannen, proces-verbaal en dergelijke;

  1. b) verduistering of diefstal gepleegd door het personeel of de aangestelden;

5.2 Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating

De extracontractuele aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de verzekerden in hoofde van een lichamelijk letsel, stoffelijke en onstoffelijke schade aan derden, buiten enige contractuele reactie, hetzij door de verzekerden hetzij door personen waarvoor de verzekerden aansprakelijk zijn.

5.3 De wedersamenstellingskosten van verloren of vernietigde dossiers;

5.4 De dekking van bepaalde functies van BIB.Co;

5.5 De verenigingen en vennootschappen van coördinatoren, leden van BIB.Co;

5.6 De verdediging van de verzekerden in alle gerechtelijke of arbitraire procedures die tegen hem zijn ingesteld op basis van de verantwoordelijkheid die zij oplopen.

6. Verzekerde bedragen

6.1 Beroepsaansprakelijkheid

2.500.000 € per schadegeval voor letsel-, zaak en onstoffelijke schade vermengt, beperkt tot 625.000 € voor zaakschade en onstoffelijke schade.

6.2 BA Uitbating

5.000.000 € voor letselschade

1.250.000 € voor zaakschade en onstoffelijke gevolgschade

7. Welk is het bedrag voor toetreding tot BIB.CO

Het lidmaatschap, verzekering inbegrepen bedraagt 950,12 € btw inclusief voor het jaar 2024.
Lidmaatschap zonder verzekering, bedraagt 240 € btw inclusief voor het jaar 2024.

8. Eigen risico

8.1 BA Uitbating: 186,00 € per schadegeval

8.2 Beroepsaansprakelijkheid: 372,00 € per schadegeval

8.3 Wedersamenstelling van dossiers: NIHIL

9. Zijn BIB.Co stagiairs ook verzekerd?

Ja, en dit zonder bijpremie, in de mate dat zij onder de leiding en voor rekening van hun stagemeester opdrachten uitvoeren.

10. Welke zijn de verplichtingen van de verzekerden in geval van schade?

Onmiddellijk en schriftelijk de verzekeraar of de makelaar verwittigen, ten laatste binnen 8 dagen na het schadegeval, en alleszins zo snel mogelijk, redelijkerwijze.

11. Voornaamste uitsluitingen?

  1. schade die voortvloeit uit activiteiten die vreemd zijn aan het beroep van veiligheids- en gezondheidscoördinator;
  2. schade ten gevolge van en vrijwillige delictuele daad, een opzettelijke daad, dronkenschap, alcoholische intoxicatie en iedere analoge toestand;
  3. de kosten die de verzekerde heeft gemaakt om een slecht uitgevoerde werk te herbeginnen en/of te verbeteren;
  4. vergoedingen toegekend op basis van privé-overeenkomsten of beloftes in de mate waarin zij het verschuldigde overschrijden;
  5. zware fouten van de coördinators waarvan hun aansprakelijkheid in het gedrang komt in het kader van een werf die zij niet bezocht hebben tijdens de kritische fases van de realisatie van de werken;